Download
Статут закладу.pdf
Adobe Acrobat Document 198.7 KB
Download
Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи
Adobe Acrobat Document 47.6 KB
Download
Свідоцтво про атестацію.PDF
Adobe Acrobat Document 400.8 KB

Затверджую

директор ДНЗ-ЦРД з оп №25

______ С.В.Константин

29.11.2018

                                                                                            

                                                                                     Погоджено педагогічною радою

                                                                                протокол педагогічної  ради

                                                             від 29.11.2018 №2

 

 

Положення про педагогічну раду

дошкільного навчального закладу –

центра розвитку дитини з особливими потребами №25 «Вербиченька»

1. Загальні  питання

1.1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління дошкільного навчального закладу – центра розвитку дитини з особливими потребами №25 «Вербиченька» (далі — заклад), створеним для розв’язання основних питань освітнього процесу.

1.2. Педагогічна рада діє у закладі постійно.

1.3. Педагогічна рада діє відповідно до норм Закону України «Про освіту»Закону України «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових документів у галузіосвіти, Статуту закладу.

1.4. До складу педагогічної ради входять всі педагогічні працівники закладу освіти.

1.5. Головою педагогічноїради є директор закладу освіти.

1.6. Для ефективного розгляду деяких питань порядку денного засідань педагогічної ради за потреби у засіданні можуть брати участь інші особи, зокрема представники батьківської громадськості, піклувальної ради, різних організацій, батьки або особи, якіїх замінюють, та інші особи.

1.7. Рішення, ухвалені на засіданнях педагогічної ради та затверджені наказом керівника, є обов’язковими для виконанняусімаучасникамиосвітньогопроцесу.

2. Повноваження педагогічної ради

2.1.1. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

2.1.2. схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

2.1.3.  формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

2.1.4.розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

2.1.5. визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

2.1.6. затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

2.1.7. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

2.1.8. затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

2.1.9.  заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

2.1.10. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

2.1.11.визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

2.1.12. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

2.1.13. розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

2.1.14. має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

2.1.15. розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

3. Повноваження голови педагогічної ради

3.1. Планувати роботу педагогічної ради.

3.2. Проводити засідання педагогічної ради згідно з планом роботи закладу освіти.

3.3. Визначати шляхи реалізації рішень педагогічної ради (перегляд відкритих заходів; проведення семінарів, навчально-методичних тренінгів; вивчення та  впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи; апробація різних педагогічних інновацій; моніторингові дослідження тощо).

3.4. Контролювати виконання  рішень педагогічної ради.

3.5. Організовувати за потреби проміжні форми контролю за виконанням рішень педагогічної ради (відвідування занять, гурткових засідань,виховних заходів; проведення співбесід з педагогами,батьками або особами, що їх замінюютьтощо).

4. Обов’язкичленівпедагогічної ради

4.1. Відвідуватизасіданняпедагогічноїради.

4.2. Дотримуватися порядку та регламенту проведеннязасіданьпедагогічноїради.

4.3. Виконуватирішенняпедагогічної ради.

5. Права членів педагогічної ради

5.1. Брати участь у підготовці до проведення засідань педагогічної ради.

5.2. Доповідати та виступати на засіданнях педагогічної ради.

5.3. Обговорювати питання, винесені на засідання педагогічної ради.

5.4.Висувати пропозиції щодо поліпшення організації освітньогопроцесу та щодо інших питань порядку денного засідання.

5.5. Ухвалювати рішення педагогічної ради шляхом відкритого голосування.

6. Організація діяльності педагогічної ради

6.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи закладу освіти, але не рідше ніж чотири рази на рік.

6.2. Педагогічна рада за потреби проводить позачергові  засідання.

6.3. Конкретну дату засідання педагогічної ради визначає директор та вихователь – методист закладу.

6.4. Кожне рішення педагогічної ради ухвалюють шляхом відкритого голосування.

6.5.Рішення педагогічної ради чинні лишетоді, коли на засіданні присутні дві третини її складу.

6.6. На черговому засіданні педагогічної ради її членам повідомляють про результати виконання рішень, ухвалених на засіданні попередньої педагогічної ради.

7. Документація педагогічної ради

7.1. Документацію педагогічної ради веде секретар, якого обирають члени педагогічної ради шляхом відкритого голосування.

7.2. Хід обговорення питань і рішень, ухвалених на засіданні педагогічної ради, фіксують у протоколі засідання педагогічної ради.

7.3. Протокол засідання педагогічної ради підписують голова та секретар педагогічної ради.

7.4. Протоколи засідання педагогічної ради записують до Книги протоколів засідання педагогічної ради закладу дошкільної освіти (далі — Книга протоколів), що належить до обов’язкової ділової документації закладу.

7.5. Книга протоколів має бути пронумерована, прошнурована та підписана керівником і скріплена печаткою закладу.

7.6. Книга протоколів зберігається у головипе дагогічної ради, а після закінчення — в архіві закладу.

7.7. Термін зберігання Книги протоколів — 10 років.

7.8. У разі зміни керівника закладу Книгу протоколів передають по акту.

7.9. Директор закладу освіти за потреби видає накази про підготовку та проведення засіданьпедагогічної ради; про створення творчих (динамічних) груп з підготовки засідання педагогічної ради з визначеними термінами виконання рішень та особами, відповідальними за їх виконання.

7.10. Рішення педагогічної ради ДНЗ-ЦРД з оп №25 «Вербиченька» вводять в дію наказом директора закладу.

 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною  радою

                                                                                           протокол   №2 від 29.11.2018

 

 

Положення про методичний кабінет

дошкільного навчального закладу – центра розвитку дитини з особливими потребами №25 «Вербиченька»

Дане Положення розроблене на основі Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 372

1. Загальні положення

1.1. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу – центра розвитку дитини з особливими потребами №25 «Вербиченька» (далі методичний кабінет ДНЗ-ЦРД з оп  №25) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолога-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

1.2. Діяльність методичного кабінету ДНЗ-ЦРД з оп  №25 організовує і скеровує вихователь-методист закладу дошкільної освіти.

При відсутності на посаді вихователя – методиста здійснює керівництво методичною роботою директор закладу.

На період відпустки чи тимчасової непрацездатності вихователя-методиста його обов’язки можуть бути покладені на директора або вихователя цього закладу із числа найбільш досвідчених фахівців.

1.3. Робота методичного кабінету ДНЗ-ЦРД з оп  №25 організовується згідно з вимогами Законів України «Про освіту»«Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актівта відповідно до цього Примірного положення.

 

2. Мета, основні принципи діяльності та функції методичного кабінету закладу дошкільної освіти

2.1. Метою роботи методичного кабінету є:

2.1.1надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності;

2.1.2 підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців, інших законних представників здобувачів освіти;

2.1.3 навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;

2.1.4 поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;

2.1.5 створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;

2.1.6 забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок тощо.

2.2. Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:

2.2.1 демократизму і гуманізму;

2.2.2 відкритості;

2.2.3 системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладу дошкільної освіти;

2.2.4 рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

2.2.5 безперервності професійного вдосконалення;

2.2.6 науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.

2.3. Функції методичного кабінету:

2.3.1. Цільові:

·         врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності  закладу;

·         використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій;

·         розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі дошкільної освіти;

·         оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2. Організаційні:

·         відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі дошкільної освіти, надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти;

·         розроблення методичних рекомендацій, зразків дидактичних ігор і вправ, розвивальних посібників з різних видів роботи з дітьми тощо;

·         надання консультативної і практичної допомоги працівникам дошкільного закладу з питань складання, корекції планів освітньої роботи з дітьми;

·         надання консультативної допомоги батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей;

·         систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників;

·         моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів закладу дошкільної освіти, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців;

·         виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів;

·         організація роботи творчих груп педагогів закладу дошкільної освіти з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду, розроблення моделей планування та проведення освітнього процесу з дітьми, методичних рекомендацій для вихователів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення;

·         узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної служби, методичного кабінетууправління освіти Первомайської міської ради та інших структур;

·         створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі закладу дошкільної освіти, їх вивчення і розв'язання;

·         організація взаємодії із закладами загальної середньої освіти з метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

3. Основні завдання діяльності методичного кабінету

3.1. Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:

3.1.1. Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в закладі.

3.1.2. Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.

3.1.3. Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі закладу дошкільної освіти і за його межами, сприяння його вивченню, узагальненню, впровадженню та розповсюдженню шляхом висвітлення у засобах масової інформації, організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об’єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо.

3.1.4. Впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти нових концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей.

3.1.5. Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня її обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

3.1.6. Інформування педагогів про нормативні документи в галузі дошкільної освіти, різні види навчальної літератури з дошкільної освіти та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.

3.1.7. Надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам в т. ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки.

Сприяння формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих.

Забезпечення здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними видами (стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).

3.1.8. Сприяння участі колективу закладу дошкільної освіти в інноваційній освітній діяльності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініціативи відповідно до наказу про проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього (науково-педагогічного, науково- психологічного, психолого-педагогічного) проекту.

3.1.9. Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’ями вихованців, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи закладу дошкільної освіти.

3.1.10. Координація діяльності закладу дошкільної освіти з іншими закладами освіти, культури тощо для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності дошкільників.

Супровід участі та допомога педагогічним працівникам у реалізації міжнародних проектів і програм.

3.1.11. Створення та/або поповнення фондів нормативно-правових, інструктивно-методичних документів на паперових та/або електронних носіях, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації і проведення освітнього процесу, інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.

3.1.12. Формування та/або поповнення, оновлення інформаційного банку даних (каталогів чи картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації освітнього процесу, психолого-педагогічних досягнень, наповнення методичного кабінету. При укладанні електронної картотеки чи каталогу може використовуватися інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освітні Національної академії педагогічних наук України, закладів освіти, видавництв тощо.

4. Наповнення методичного кабінету

4.1. Наповнення методичного кабінету повинно відповідати таким вимогам:

·         інформативність та змістовність;

·         доступність;

·         сучасність;

·         естетичність;

·         задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

4.2. 3 метою забезпечення вільного доступу і орієнтування в наповненні методичного кабінету його матеріали групуються за окремими розділами:

·         інформація про педагогічні кадри (кількісний і якісний склад) і матеріали для атестації педагогічних працівників;

·         законодавчі та нормативно-правові акти (закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України);

·         галузеві нормативно-правові акти та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність закладу дошкільної освіти (накази, розпорядження, листи, інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти);

·         Базовий компонент дошкільної освіти України (державний стандарт дошкільної освіти), програми (основні й додаткові, комплексні, парціальні), навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти;

·         наукова література з різних галузей знань (педагогіка, психологія, біологія, соціологія та ін.);

·         довідкова й енциклопедична література (довідники, словники, енциклопедій);

·         зразки перспективного і календарного планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а також методичних розробок різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі закладу дошкільної освіти, ігор, дослідне-пошукової, організованої навчально- пізнавальної діяльності (занять) та ін.);

·         методичні розробки консультацій для педагогів і батьків (педагогічного, методичного, психологічного, медичного, дефектологічного змісту тощо), плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів, засідань «круглих столів», ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами;

·         бібліотека художньої літератури для дітей (з програмовими й позапрограмовими творами різних жанрів вітчизняних і зарубіжних авторів, українського фольклору);

·         зразки навчально-наочних, ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;

·         добірка фахових періодичних видань (газети, журнали, альманахи, часописи тощо);

·         переліки навчальних видань. рекомендованих Міністерством освіти і науки України, ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, а також перелік наявних наочних засобів розвитку і навчання (репродукції картин, альбоми ілюстрацій, фотоматеріалів, схеми, таблиці, муляжі, аудіо- та відеоматеріали, електронні засоби навчання тощо) із зазначенням місця їх розташування;

·         досвід роботи закладів дошкільної освіти міста, району, області, країни (з анотаціями);

·         технічні засоби розвитку i навчання.

 

У разі потреби наповнення методичного кабінету може групуватися за іншими розділами, тематичними блоками.

ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою

                                                                                           протокол   №2 від 29.11.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу

ДНЗ-ЦРД з оп №25 «Вербиченька»

 

І. Загальні положення

1.1.Положення про академічну доброчесність (далі-Положення) дошкільного навчального закладу – центра розвитку дитини з особливими потребами №25 «Вербиченька» (далі ДНЗ-ЦРД з оп  №25) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2.Положення розроблено на основі Конвенції ООН«Про права дитини»(1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.

 

ІІ. Принципи, норми етики та академічноїдоброчесності  закладу освіти

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивнеоцінювання.

2.3. Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються:

2.3.1. учасниками освітнього процесушляхом:

·        дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

·        утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;

·        дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

·        запобігання корупції, хабарництву;

·        збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;

·        дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

·        дотримання  норм про авторські права;

·        надання правдивої інформації про результати власної навчальної(наукової, творчої) діяльності;

·        невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.3.2.здобувачами освіти шляхом:

·        самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

·        особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:

·        надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутківв галузі освіти;

·        обов’язкової присутності, активної участі назасіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

·        незалежності професійної діяльності  від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

·        підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку ісамовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;

·        дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

·        обєктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів  освіти;

·        здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

·        інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактівпорушення етики та академічної доброчесності

3.1.При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2.Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Вихователь - методист:

3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів,консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

IV. Види відповідальності  за порушення академічної доброчесності

4.1.Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

Порушення

академічної доброчесності

Субєкти

порушення

Обставинита умови порушення

академічної доброчесності

Наслідки  і форма відповідальності

Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення

виду відповідальності

Необєктивне

оцінювання результатів навчання здобувачів

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

-усні відповіді;

- контрольні зрізи ЗУН;

 

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти  систематичних порушень враховуються  при встановленні кваліфікаційної категорії , присвоєнні педагогічних  звань

 

 

Адміністрація закладу, атестаційні  комісії усіх рівнів

Обман:

 

 

Фальсифікація

 

 

 

 

 

Педагогічні працівники

як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

-навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація науковихдосліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

Б) в разі встановлення в атестаційний період  фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності

позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії

 

 

 

Педагогічна та методичні  ради

закладу, атестаційні комісії (закладу освіти, міська)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фабрикація

 

 

 

 

 

 

 

 

Плагіат

 

V.Комісія з питань академічної доброчесностіта етики педагогічних працівників

5.1.Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії - 1 рік.

5.3.Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4.Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

 

VI.Прикінцеві положення

6.1.Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.